De Kessel Solutions - Oplossingen voor problemen met mazout en stookolietanks
Buiten gebruikstellen van een reservoir in Vlaanderen:
Uit diverse studies en proefondervindelijke onderzoeken is gebleken dat de toestand van de mazoutreservoirs in ons land heel wat minder alarmerend is dan eerst werd verondersteld.
Maar een lekkende tank kan natuurlijk, het fijnste barstje of de kleinste infiltratie moet onmiddellijk verholpen worden. Meestal niet zo’n probleem, maar wanneer het reservoir in de stad ligt, onder een parking of ingekapseld in de kelderstructuur van een appartementsgebouw wordt het al een stuk moeilijker. Gemakshalve wordt dan wel eens beslist om over te schakelen op een andere energiebron, hoewel dit zowel op korte als op lange termijn, dikwijls een minder voordelige oplossing is dan de herstelmogelijkheden, die vandaag de dag geboden worden.
 
Uw reservoir is afgekeurd:
Kreeg u een oranje of rode dop? Wij raden u dan aan alle mogelijkheden te onderzoeken eer u kiest voor een herstelling of een definitieve buiten gebruikstelling.
 
Een reservoir herstellen:
Er bestaan inderdaad verschillende mogelijkheden en methoden om dergelijke reservoirs in overeenstemming te brengen met de geldende reglementeringen en met de strengste milieunormen.
 
De bestaande wanden herstellen:
Tegenwoordig bestaan nieuwe technologieën die toelaten beschadigde wanden te herstellen. Het reservoir wordt geledigd, gereinigd en gedroogd, waarna eventuele barsten en gaten worden gedicht. Dan worden de wanden opnieuw bewerkt met koolwaterstofdichte lagen.
 
Aanbrengen van een bijkomende wand (membraan):
Het reservoir wordt geledigd, gereinigd en indien nodig hersteld. Daarna wordt een extra wand aangebracht die bestaat uit een soepel kunststoffen membraan. Dit membraan beschikt over voldoende mechanische sterkte om aan de opgeslagen brandstof te weerstaan. Het aanbrengen van een bijkomende wand staat toe gemakkelijk een permanent lekdetectiesysteem te plaatsen.
 
Een reservoir definitief buiten gebruikstellen:
Particuliere reservoirs kleiner dan 5000 liter:
Bij een buiten gebruikstelling moet het reservoir geledigd worden. Ondergrondse reservoirs moeten ook gereinigd en verwijderd worden indien technisch mogelijk.
Indien het technisch onmogelijk is om het reservoir te verwijderen dient in overleg met een erkend technicus, het reservoir gevuld te worden met zand, schuim of een ander inert materiaal.
Bij de buiten gebruikstelling van een rechtstreeks in de grond ingegraven reservoir stelt de erkend technicus een certificaat op waaruit moet blijken dat de werken werden uitgevoerd volgens de regels van het vak.
Dit certificaat moet de naam en het erkenningsnummer (een SV..... nr) van de erkend technicus vermelden.
 
Particuliere reservoirs van 5000 liter en meer alsook alle professionele reservoirs:
Het reservoir dient geledigd, gereinigd en binnen een termijn van 3 jaar verwijderd te worden.
Indien het technisch onmogelijk is om het reservoir te verwijderen moet binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen of met een erkend technicus, het reservoir geledigd, gereinigd en opgevuld te worden met zand, schuim of een ander inert materiaal. Bij de buiten gebruikstelling van een rechtstreeks in de grond ingegraven reservoir stelt de erkend technicus een certificaat op waaruit moet blijken dat de werken werden uitgevoerd volgens de regels van het vak.
Dit certificaat moet de naam en het erkenningsnummer (een SV..... nr) van de erkend technicus vermelden.
 
Melden rode dop:
In het Vlaams Gewest moet een rode dop door de particuliere exploitant van het reservoir gemeld worden op de afdeling operationeel waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Voor klasse 3 tanks -particulier gebruik van 5.000 tot 20.000 liter of professioneel gebruik van 100 tot 20.000 liter - moet dit gemeld worden aan de gemeente.
In Wallonië moet elke rode dop gemeld worden bij de administratie van de gemeente, zowel door de particulier als de technicus die de test uitgevoerd heeft.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt geen wetgeving voor de controle van mazoutreservoirs. Wel moet de buiten gebruik stelling van een milieuvergunningsplichtige tank per aangetekende brief gemeld worden aan de bevoegde overheid die de milieuvergunning heeft verstrekt.
 
Sanering:
Indien bij het buitenwerking stellen of herstellen van het reservoir grondverontreiniging werd vastgesteld (niet meer dan 0,8% van de gevallen), moet de grond gesaneerd worden.
 
Voor wie zijn de kosten?
In geval van schade aan derden (buren,…) zal de familiale verzekering de schade dekken. Voor eigenschade moet u navraag doen bij uw brandverzekering aangezien sommige verzekeringsmaatschappijen de grondverontreiniging door mazout dekken.
Indien de verzekering dit soort schade niet of slechts gedeeltelijk dekt, kan de klant beroep doen op een speciaal Fonds voor lekkende stookoliereservoirs (zie Belgisch Staatsblad van 7 november).
Dit Fonds zal de niet-verzekerde kosten van de sanering vergoeden, indien u met mazout blijft verwarmen.
 
Wat moet men doen?
Voorlopig moet de klant zelf de procedures voor de sanering opstarten, en de facturen bijhouden, zodat erachteraf een dossier opgesteld kan worden. Opgelet: om een beroep te kunnen doen op dit Fonds, moet de klant wel gebruik blijven maken van mazout en zijn reservoir als een goede huisvader onderhouden hebben.
Verander dus niet zomaar van energiebron !
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint